Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

1) Po przeprowadzeniu procedury badania złożonych ofert wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), oraz art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
d) cena oferty znajduje pokrycie w środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
3Sixty Sports Sp. z o.o.
Samoklęski Duże 16
89-200 Szubin
NIP: 5581877657
cena oferty (brutto): 305.614,29
oferta uzyskała 100 pkt. w tym:
kryterium cena: 80,00 pkt.
kryterium termin gwarancji: 20,00 pkt.
2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie