Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 01.04.2020 roku dokonał rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, odpowiednio dla części zamówienia:

część nr 1 – odzież ochronna BHP

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została przez Wykonawcę:
PHU BHP-EX Bartosz Draheim
80-395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2
cena oferty (brutto): 18.464,76 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert: cena
(jedyne kryterium) [pkt]

1

2

3

1 PHU BHP-EX Bartosz Draheim
80-395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2

100,00

2 CARIMA-BIS Barbara Staśko-Kseń
25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 56

99,70

3 ONE PLEX Katarzyna Bendig
83-250 Skarszewy, ul. Kamierowska 11a

93,25

część nr 2 – koszulki Polo

Unieważniono postępowanie.
Ceny wszystkich złożonych ofert przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

 część nr 3 – koszulki na imprezy sportowe

Unieważniono postępowanie.
Okoliczności dotyczących samego wystąpienia jak i rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2, a tym bardziej związanych z tym konsekwencji sprawiły, że wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

część nr 5 –stroje dla ratowników

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, która została przez Wykonawcę:
WENTA – PRINT Arkadiusz Wróblewski
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 123
cena oferty (brutto): 9.287,73 zł
Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp

 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania

Kryteria oceny ofert: cena
(jedyne kryterium) [pkt]

1

2

3

1 WENTA – PRINT Arkadiusz Wróblewski
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 123

100,00

część nr 8 – koszulki na imprezy żeglarskie

Unieważniono postępowanie.
Cena jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

część nr 10 – buty plażowe

Unieważnienie postępowania.
Cena jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.1843)

Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie