Dostawa i montaż mobilnego boiska do piłki nożnej na potrzeby Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Zamawiający: Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS), niniejszym zawiadamia, że:

1) Po przeprowadzeniu procedury, badania złożonych ofert, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty,  określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej PZP), oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
d) cena oferty znajduje pokrycie w środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
SMART SOCCER Sp. z o.o.
ul. Owsiana 2
64-500 Szamotuły
NIP: 7872136553
cena oferty (brutto): 160.990,00 zł
oferta otrzymała łącznie: 80 pkt, w tym:
kryterium: ceny – 80,00 pkt
kryterium: termin gwarancji – 0,00 pkt.

2) W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 8 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (.pdf 405 kB)

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie