Gdański Ośrodek Sportu informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Ofertę najkorzystniejszą złożył Wykonawca:
NAWROT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33B
55-095 Mirków
cena oferty (brutto): 153.500,00 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
NAWROT Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 33B
55-095 Mirków
oferta łącznie otrzymała: 58,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 50,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji na akumulator – 0,00 pkt.,
kryterium: termin gwarancji na pojazd – 0,00 pkt.,
kryterium: ilość kWh akumulatora – 3,00 pkt.
kryterium: przebieg w oferowanym terminie gwarancji akumulatora -0,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji na elementy napędu elektrycznego – 0,00 pkt.
kryterium: zużycie Wh/km – 5,00 pkt.
kryterium ilość siedzeń – 0,00 pkt.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.).

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie