Dostawa 4 sztuk turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29

Niniejszym informuje, że unieważnił postępowanie pn.:

„Dostawa 4 sztuk turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem”

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne: Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 197.709,00 zł. W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę z ceną: 613.770,00 zł. Okoliczności prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” Konkluzja: Okoliczności faktyczne, w których w przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertą z ceną która przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna: Art. 92 ust. 1 pkt. 6 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)