Dostawa 4 sztuk turystycznych łodzi wioślarskich typu czwórka ze sternikiem.

W dniu 18.05.2017 roku postępowanie unieważniono:

Okoliczności faktyczne:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Okoliczności prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stanowi, że:

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”

Konkluzja

Okoliczności faktyczne, w których w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty, wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.