Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

W dniu 23.11.2018 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

część nr 1 – samochód dostawczy

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
BOCHEMIA MOTORS Sp. z o.o.
Al. Krakowska 5A
05-090 Falenty
cena oferty (brutto): 93.160,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
W postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, która otrzymała następującą punktację:
BOCHEMIA MOTORS Sp. z o.o.
Al. Krakowska 5A
05-090 Falenty
oferta łącznie otrzymała: 67,50  pkt., w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji mechanicznej – 0,00 pkt.
kryterium: zużycie paliwa w cyklu miejskim – 7,50 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

część nr 2 – samochód dostawczy elektryczny

Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
INTENTIO Tomasz Łabno
Kunickiego 39 lok. nr 10
54-616 Wrocław
cena oferty (brutto): 59.901,00
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden złoty 00/100
W postępowaniu złożono dwie oferty, które otrzymała następującą punktację:
1)  MELEX Sp. z o.o.
Inwestorów 25
39-300 Mielec
oferta łącznie otrzymała: 81,62 pkt., w tym:
kryterium: cena – 49,62 pkt.
kryterium: termin gwarancji mechanicznej – 12 pkt.
kryterium: termin gwarancji na elementy napędu elektrycznego, w tym akumulator – 20,00 pkt.
2)  INTENTIO Tomasz Łabno
Kunickiego 39 lok. nr 10
54-616 Wrocław
oferta łącznie otrzymała: 84,00 pkt, w tym:
kryterium: cena – 60,00 pkt.
kryterium: termin gwarancji mechanicznej – 12 pkt.
kryterium: termin gwarancji na elementy napędu elektrycznego, w tym akumulator – 12, 00 pkt.
Wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w SIWZ.
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
Podstawa prawna:
Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm).

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie