Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.
(drugie postępowanie)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 19.08.2022r.

1) Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny złożonych ofert, wybrano ofertę Wykonawcy,   który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana „SWZ”),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej zwana „PZP”), oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
d) cena oferty znajduje pokrycie w środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
EKO Elektronik Sp. z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk
cena oferty (brutto): 405.667,95
NIP: 5833443267
oferta uzyskała 100 pkt., w tym w kryterium, odpowiednio:
cena: 80,00 pkt., termin gwarancji: 20,00 pkt.
2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny

Ocena łączna
[pkt]

cena

termin gwarancji

[zł]

[pkt]

[m-c]

[pkt]

1

2

3

4

5

6

7

1

EKO Elektronik Sp. z o.o.,
ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk

405.667,95

80,00

60

20,00

100,00

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.
Pismo nr 13 – informacja o wyborze oferty (.pdf 443 kB)

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje (01.07.2022r.), że na realizację przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:
560.830,00  złotych.

*AKTUALIZACJA: 03.08.2022r.
Pismo nr 3 – informacja z otwarcia ofert w dniu 03.08.2022r. (.pdf 346 kB)

*AKTUALIZACJA:22.07.2022r.
W § X pkt. 3.1.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) podano wzór do oceny ofert – zgodnie z kryteriami określonymi w § X pkt. 3.1 części I SWZ oraz pkt. 4.3.) ogłoszenia o zamówieniu – w którym omyłkowo wskazano wagę kryterium ceny w wymiarze 60. Zarówno w § X pkt. 3.1 ppkt. 1) części I SWZ jak i w pkt. 4.3.6.) ogłoszenia o zamówieniu – waga kryterium ceny wynosi 80. W związku z powyższym Zamawiający przywraca spójność w/w dokumentów w ten sposób, że we wzorze oceny ofert w § X pkt. 3.1.1 części I SWZ w miejsce określenie wagi kryterium ceny w wymiarze 60 wstawia poprawną wartość w wymiarze 80. Zamawiający przeprasza za zaistniałą sytuację.

*AKTUALIZACJA: 20.07.2022r.
W pkt. 3 ppkt. 3) Formularzu Oferty, który załączono w aktualizacji z dnia 19.07.2022r.,  nie uwzględniono zmienionego terminu realizacji, który został ustalony na  100 dni.
W załączeniu poprawna aktualna wersja Formularza Oferty. Zamawiający przeprasza za zaistniałą sytuację.
Aktualna wersja Formularza Oferty (.docx 170 kB)

*AKTUALIZACJA: 19.07.2022r.
1. Pismo nr 2 – pytania i odpowiedzi do treści SWZ, zmiana treści SWZ, zmiana terminów: składania i otwarcia ofert oraz związania ofertą (.pdf 2,795 MB)
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 46 kB)
3. Aktualna wersja Formularza Oferty (.docx 170 kB)
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany terminów, odpowiednio:
1) termin składania ofert: zmieniono na 03.08.2022r. do godz. 12:00:00,
2) termin otwarcia ofert: zmieniono na 03.08.2022r. o godz. 12:15:oo,
3) termin związania ofertą: zmieniono na 01.09.2022r.

*AKTUALIZACJA 07.07.2022r.
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ w zakresie terminów, odpowiednio:
1) termin składania ofert: zmieniono na 22.07.2022r. do godz. 12:00:00,
2) termin otwarcia ofert: zmieniono na 22.07.2022r. o godz. 12:15:oo,
3) termin związania ofertą: zmieniono na 20.08.2022r.
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 25,3 kB)

*AKTUALIZACJA 04.07.2022r.

Pismo nr 1 – pytania i odpowiedzi do treści SWZ (.pdf 163KB)

DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) (.pdf 1,109 MB)
2. Wzór Umowy (.pdf 671 kB)
3. Dokumentacja Techniczna (.zip 10,984 MB)
4. Załączniki do SWZ (.zip 546 kB)
5. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (.pdf 118 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie