Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.
(drugie postępowanie)

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: 19.08.2022r.
1) Po przeprowadzeniu procedury badania i oceny złożonych ofert, wybrano ofertę Wykonawcy, który:
a) zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1 części I Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej zwana „SWZ”),
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej zwana „PZP”), oraz art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) spełnia warunki udziału określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
d) cena oferty znajduje pokrycie w środkach finansowych przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta najkorzystniejsza została złożona przez Wykonawcę:
EKO Elektronik Sp. z o.o., ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk
cena oferty (brutto): 405.667,95
NIP: 5833443267
oferta uzyskała 100 pkt., w tym w kryterium, odpowiednio:
cena: 80,00 pkt.,
termin gwarancji: 20,00 pkt.

2) Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wykonawca

Kryterium oceny

Ocena łączna
[pkt]

cena

termin gwarancji

[zł]

[pkt]

[m-c]

[pkt]

1

2

3

4

5

6

7

1 EKO Elektronik Sp. z o.o.,
ul. Profesorska 3, 80-856 Gdańsk

405.667,95

80,00

60

20,00

100,00

Podstawa prawna:
Art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie