Demontaż istniejącego oświetlenia oraz dostawa i montaż oświetlenia wielofunkcyjnego, Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej 61 w Gdańsku.

Gdański Ośrodek Sportu (zwany dalej GOS) niniejszym zawiadamia, że unieważnił przedmiotowe postępowanie.

UZASADNIENIE

Okoliczności faktyczne:
W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena (643.228,32 zł) przewyższa kwotę (560.830,00 zł) jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności prawne
Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, który stanowi:
„Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: (…) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…)”

Konkluzja
Okoliczności faktyczne – w których w przedmiotowym postępowaniu jedyna złożona, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – wypełniają ustawową przesłankę do unieważnienia postępowania określoną w art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podstawa prawna:
Art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Pismo nr 8 – informacja o unieważnieniu postępowania (.pdf 383 kB)

 

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie