Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w latach 2018-2020

Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29
(jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska)

Informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.:
Bieżące wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-renowacyjnych na płytach boisk  o nawierzchni z trawy naturalnej administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu  w latach 2018-2020.”

odpowiednio na poszczególne części zamówienia

część nr 1 – boisko przy ulicy Grunwaldzkiej 244

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

P.H.U. JUTRZENKA Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo, ul. Pogodna 8

cena oferty (brutto): 273.106,00 złotych

(słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześć złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz     art. 24  ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryteria oceny ofert Łącznie

[pkt]

cena dośw. zesp. osób wyk. prace dośw. osoby kier.

wyk. prac

wykszt. osoby kier. wyk. prac
1 2 3 4 5 6 7
1 P.H.U. JUTRZENKA

Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo

ul. Pogodna 8

60,00 7,50 20,00 10,00 97,50

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

część nr 2 – boisko przy ulicy Hallera 201

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

P.H.U. JUTRZENKA Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo, ul. Pogodna 8

cena oferty (brutto): 306.616,00 złotych

(słownie: trzysta sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryteria oceny ofert Łącznie

[pkt]

cena dośw. zesp. osób wyk. prace dośw. osoby kier.

wyk. prac

wykszt. osoby kier. wyk. prac
1 2 3 4 5 6 7
1 P.H.U. JUTRZENKA

Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo

ul. Pogodna 8

60,00 7,50 20,00 10,00 97,50

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

część nr 3 – boisko przy ulicy Zawodników 1

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

P.H.U. JUTRZENKA Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo, ul. Pogodna 8

cena oferty (brutto): 200.742,00 złotych

(słownie: dwieście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP,  określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryteria oceny ofert Łącznie

[pkt]

cena dośw. zesp. osób wyk. prace dośw. osoby kier.

wyk. prac

wykszt. osoby kier. wyk. prac
1 2 3 4 5 6 7
1 P.H.U. JUTRZENKA

Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo

ul. Pogodna 8

60,00 0,00 20,00 10,00 90,00

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).

część nr 4 – boiska przy ulicy Traugutta 29

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

P.H.U. JUTRZENKA Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo, ul. Pogodna 8

cena oferty (brutto): 1.024.954,00 złotych

(słownie: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100)

Wybrano ofertę Wykonawcy, który:

a)  zaoferował najkorzystniejszą ofertę, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty, określonymi w § X pkt. 3.1.1 części I SIWZ.

b)  spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 i pkt. 3 PZP, określone przez Zamawiającego ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz

art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

Poszczególne oferty otrzymały punktację zgodnie z poniższą tabelą.

Lp. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsce zamieszkania Kryteria oceny ofert Łącznie

[pkt]

cena dośw. zesp. osób wyk. prace dośw. osoby kier. wyk. prac wykształ. osoby kier. wyk. prac
1 2 3 4 5 6 7
1 P.H.U. JUTRZENKA

Janina Gidzińska

83-240 Lubichowo

ul. Pogodna 8

60,00 0,00 20,00 10,00 90,00
2 Gosław Sport Center Sp. z o.o.

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Cisowa 6

38,52 5,00 20,00 0,00 63,52

Podstawa prawna:

Art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm).