ZAMAWIAJĄCY

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

Ogłasza przetarg na:

Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Gdańskiego Ośrodka SPORTU

Przedmiot zamówienia:   Dostawa sprzętu komputerowego ( baterie, pendrivy, karty sieciowe, licencje, ładowarki, kable, myszki, akumulatory itp.)

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 31.05.2017 do  godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sprzęt 2017 dla GOS 

b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

      sprzet2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:  cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia.

2) Wzór oferty

Termin realizacji zamówienia: do 19.06.2017

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl  – w sprawach formalnych

daniel.grzybowski@sportgdansk.pl  – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie