„Zakup sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.”

ZP2/2/16-17/XI/2017

 1. I.Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje zakup sprzętu, środków informatycznych (szczegółowy wykaz asortymentu znajduje się w Formularzu cenowym – załącznik nr 2, Opisie przedmiotu zamówienia – załączniki nr 3 do Ogłoszenia).

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1 – Formularz ofertowy

2 – Formularz cenowy

3 – Opis przedmiotu zamówienia.

4 – Projekt umowy.

 1. II.Oznaczenie wg wspólnego Słownika Zamówień:

30236000 – 2        – różny sprzęt komputerowy

30237200 – 1        – akcesoria komputerowe

 1. III.Obowiązki Wykonawcy:

–      Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez odbiorcę na własny koszt i ryzyko, po uprzednim dwudniowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do odbioru towaru.

–      Zamawiający będzie wymagał zapakowania towaru wg asortymentu.

–      Dostawy winne być realizowane do siedziby Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 13.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

–      Sprzęt typu DELL musi posiadać 36 miesięczny okres gwarancji NBD.

–      Pozostały sprzęt musi posiadać 24 miesięczny okres gwarancji.

–      Baterie i akumulatory – gwarancja wg wytycznych producenta.

–      Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 2017). Urządzenia muszą posiadać oznakowania oraz certyfikaty CE.

–      Szczegółowe warunki dostawy licencji:

 • Licencje MS Office Home and Business 2016 BOX T5D-02786 muszą pochodzić z polskiej dystrybucji. Nie może to być licencja używana ani elektroniczna. Wykonawca dostarczy dokument od polskiego dystrybutora u którego licencje zostaną zakupione o legalności oprogramowania.
 • pozostałe licencje o ile nie określono inaczej mogą być w wersji elektronicznej. Zakupione licencje nie mogą być używane.

–                    – Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.

–      Na dostarczony asortyment będzie obowiązywać gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych towarów, jeśli takich udzielił producent.

–      W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad produkcyjnych dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o ujawnieniu wad. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji. Wykonawca na własny koszt i odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru za pokwitowaniem. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego od wad poniesie Wykonawca.

–      Zamawiający wymaga, aby wymienione produkty były dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje dotyczące produkcji oraz parametrów technicznych.

–      Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były oznaczone zgodnie z danymi określonymi w Formularzach cenowych. W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację ( w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.

–      W przypadku, gdy dostarczony towar (w całości lub w części) nie będzie odpowiadał opisowi określonemu w Formularzach cenowych – Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie trwania umowy na swój koszt.

–      Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości, rodzaju i kompletności przedmiotu zamówienia.

–      Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utrata towaru ponosi Wykonawca.

–      Wykonawca wraz z fakturą dostarczy osobny edytowalny w programie excel dokument w którym będą następujące pola: lp, nazwa towaru, symbol, numer seryjny i czas udzielonej gwarancji, jedno wolne pole na notatki

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
  1. Dostawa sprzętu do dnia 22 grudnia 2017r..
  2. Instalacja zamówionego sprzętu (w siedzibie Zamawiającego) wykazanego w Formularzu cenowym (poz. 1-3) – 3 tygodnie od dnia dostarczenia sprzętu do siedziby Zamawiającego (czynności związane z instalacją wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia).

                2 Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w Formularzach cenowych zostaną odrzucone.

 3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:

 1.  Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 2. Formularz cenowy – Załącznik nr 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Opis sposobu obliczenia ceny:

–        – W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty które Wykonawca musi ponieść do realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

–        – Wartość całkowitą brutto należy wyliczyć w Formularzu cenowym (załącznik nr 2 do Ogłoszenia) a następnie przenieść do Formularza ofertowego.

–        – Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wskazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

 1. ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
 2. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

–        – Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

–        – Oferta brutto ma zawierać podatek VAT.

–        – Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

–        – Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Sposób oceny ofert:

  1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
  2. Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem: cena oferty najniższej / cena oferty badanej x 100 x 100%
  3. Oferta najkorzystniejsza to ta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
  4. Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
  5. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisane zlecenie.
  6. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
 2. odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu
 3. zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
 4. żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 5. do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę można złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego, ponadto musi posiadać następujące oznaczenie:

Nazwa Wykonawcy                                               GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

Adres                                                                                         ul. Traugutta 29

80 – 221 Gdańsk

Oferta na przetarg pn.:

„Dostawa sprzętu komputerowego dla Gdańskiego Ośrodka Sportu.”

Sygnatura sprawy: ZP2/2/16-17/XI/2017

Nie otwierać przed dniem 08.12.2017 r. godz. 10.00

–        Ofertę można złożyć wybranym poniżej sposobem:

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29

80 – 803 Gdańsk

         7. Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2017r. godz.: 09:30

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

       8. Miejsce i termin otwarcia

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w sali konferencyjnej – I piętro.

      9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny
.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

10. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte    postępowania

     11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Sprawy proceduralne – Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama – Kurnik
Numer telefonu: 505542176
Adres poczty elektronicznej: agnieszka.halama-kurnik@sportgdansk.pl

DYREKTOR

GDAŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU

/-/ Leszek PASZKOWSKI

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie