Wynajem toalet przenośnych na potrzeby MOSiR w roku 2017

Informacja

W związku ze zmianami w OPZ oraz formularzu oferty ulega termin składania ofert na: Wynajem toalet przenośnych oraz  na potrzeby MOSiR w roku 2017.

Aktualny termin składania ofert – 27.01.2017.

Data aktualizacji: 23.01.2017

Zamawiający:
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

 • Wynajem toalet przenośnych na potrzeby MOSiR w roku 2017

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu toalet przenośnych, umywalek oraz pisuarów dla Gdański Ośrodek Sportu na organizowane imprezy oraz wskazane stałe lokalizacje w roku 2017.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 24.01.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wynajem toalet przenośnych na potrzeby MOSiR w roku 2017.
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: toalety2017@mosir.gda.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty wraz z tabelami

Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2017 do 30.10.2017.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@mosir.gda.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.