OGŁOSZENIE

W związku ze zmianą adresów mailowych oraz domeny internetowej zostaje przedłużony termin składania ofert na następujące postępowanie:

Wynajem sprzętu oraz usługa logistyczna podczas imprez 3. Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk – adres mailowy, na który należy złożyć ofertę: logistyka2017@sportgdansk.pl.

Termin składania ofert – 13.02.2017 do godziny 12:00.

Zamawiający
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

 • Wynajem sprzętu oraz usługa logistyczna podczas imprez 3. Gdańsk Maraton oraz Triathlon Gdańsk

Przedmiot zamówienia: Usługę polegającą na wynajęciu sprzętu oraz wykonaniu innych czynności zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w terminach wskazach przez Zamawiającego

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 07.02.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Logistyka dla MOSiR 2017.
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: logistyka2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty wraz z tabelami

3) Tabela ilościowa Maraton i Triathlon

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@mosir.gda.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie