Odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

Pytanie do pkt. 1 – rozumie się tylko i wyłącznie kielich dwukolorowy, noga plastikowa dwukolorowa, wg. zdjęcia w kolorystyce złoto-szarej, podstawa kamienna, czarna?

Odpowiedź: Kielich dwu kolorowy, złoto-srebrny, noga składająca się kolejno patrząc od dołu: z czarnego kamienia, z elementu szerokiego nad kamieniem, następnie z elementu wąskiego, następnie pod kielichem z elementu szerszego. Tak aby zachować proporcje jak na zdjęciu.

Pytanie do pkt. 2 – rozumie się puchar w kolorystyce złotej, podstawa kamienna żółta, i czy może być krawędź kielicha prosta, a nie pofalowana?

Odpowiedź: Puchar w kolorystyce złotej, podstawa z kamienia koloru białego bądź kremowego. Dopuszcza się aby czasza kielicha miała krawędź prostą.

Pytanie do pkt. 3 – rozumie się elementy metalowe, noga plastikowa, podstawa kamienna czarna?

Odpowiedź: Puchary muszą być identyczne jak na zdjęciu.

Pytanie do pkt. 4 – puchar wg. opisu, ale czy ma być z przykrywką, jeśli tak to z jaką figurką dyscypliny lub nośnikiem?

Odpowiedź: Puchar ma posiadać przykrywkę, dyscyplina to piłka nożna.

Data aktualizacji: 24.01.2017

Zamawiający:
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku

ogłasza przetarg na:

Wykonanie wraz z dostarczeniem pucharów oraz statuetek w celu zapewnienia nagród uczestnikom imprez organizowanym przez Gdański Ośrodek Sportu

Przedmiot zamówienia: Usługa polegającą na wykonaniu oraz dostarczeniu pucharów oraz statuetek w celu zapewnienia nagród uczestnikom imprez organizowanym przez Gdański Ośrodek Sportu w roku 2017 r.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 26.01.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „PUCHARY dla MOSiR 2017.
b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail: puchary2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty wraz z tabelami

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 1. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@mosir.gda.pl – w sprawach formalnych
  radoslaw.szauer@mosir.gda.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie