Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych ( budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowle hydrotechniczne ) będących w administrowaniu GOS  zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest usługa polegająca na Wykonaniu okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych ( budynki, budowle, obiekty małej architektury, budowle hydrotechniczne ) będących w administrowaniu GOS  zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz ustawą Prawo Budowlane.

Warunki udziału w przetargu:

W przetargu będą rozpatrywane oferty złożone przez Oferenta, który udokumentuje, że:

 

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegających na przeprowadzeniu okresowych kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych w następującej ilości:

      1) W odniesieniu do części: A ( budynki i budowle obiekty małej architektury )

a)    min. dwóch budynków – kontrola konstrukcji,

b)    min. dwóch budynków – kontrola instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, cieplnej

e)    min. dwóch budynków – kontrola instalacji elektrycznej,

f)     min. dwóch budowle – kontrola konstrukcji.

      1) W odniesieniu do części: B ( budowle hydrotechniczne )

a)    min. dwie budowle hydro-techniczne – kontrola konstrukcji.

b)    min. dwa obiekty budowlane – kontrola instalacji wodociągowej,

c)    min. dwa obiekty budowlane  – kontrola instalacji elektrycznej,

oraz że dysponuje osobami zdolnymi wykonać zamówienie

      1) W odniesieniu do części: A

a) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej niezbędne do przeprowadzenia kontroli konstrukcji obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

b) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych ,wodno-kanalizacyjnych niezbędne do przeprowadzenia kontroli instalacji cieplnych, wentylacyjnych, wodno-kanalizacyjnych obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

c) Co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych niezbędne do przeprowadzenia    kontroli instalacji elektrycznych obiektu budowlanego  oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

2)         W odniesieniu do części B:

a)  co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej budowli hydrotechnicznych niezbędne do przeprowadzenia kontroli konstrukcji budowli hydrotechnicznych oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

b)    co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

c)    co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych    niezbędne do przeprowadzenia kontroli instalacji elektrycznych obiektu budowlanego oraz doświadczenie polegające na przeprowadzeniu min. 2 kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych w tej specjalności.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wykonawca ,może złożyć ofertę

na część A, część B lub na całość zamówienia

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia:  19.10.2017 do  godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29,

Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie

z dopiskiem:  „Przeglądy GOS 2017”

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria:  cena – 100 %

Ptrzeglądy_budowlane

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)     zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)     odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)     zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)     żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.   Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.   Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres Gdański Ośrodek Sportu 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl  – w sprawach formalnych

adam.czopek@sportgdansk.pl  – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.   Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS : www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie