Wykonanie 3500 sztuk medali odlewanych na potrzeby 55 Biegu Westerplatte

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu 3500 sztuk medali odlewanych zgodnie z załączonym projektem oraz OPZ na potrzeby 55 Biegu Westerplatte.                              Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 04.08.2017 do godz. 12:00

2)  złożyć w formie :

a)      pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat MOSiR (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Medale Bieg Westerplatte

b) lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

               medalebw2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

Termin realizacji zamówienia do – 25.08. 2017

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie