Usługa związana z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę budynku wraz ze zmianą funkcji części Miejskiej Hali Sportowej, przyjętej po Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Gdański Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym zawiadamia, że do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez:

Autorska Pracownia Architektoniczna
KASPERSKA-MACHURA
80-558 Gdynia,  ul. Miodowa 21
cena oferty (brutto): 35.055,00 zł
(słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)

Oferta spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia propozycji ofertowej, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena).

Pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (.pdf 616 kB)