ZAMAWIAJĄCY

   Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu

       80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

 

Ogłasza przetarg na:

Wynajęcie wraz z obsługą, transportem, montażem i demontażem 21 atrakcji dla dzieci podczas imprez festyn „Aktywuj się”  i 55 Bieg Westerplatte.

Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na wynajęciu, zapewnieniu obsługi, transportu, montażu  i demontażu 21 atrakcji dla dzieci podczas festynu dla dzieci „AKTYWUJ SIĘ” oraz 55 Biegu WESTERPLATTE zgodnie z OPZ na warunkach określonych przez Zamawiającego w niniejszym przetargu.

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 10.08.2017 do godz. 10:00

2)  złożyć w formie :

a)      pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Atrakcje dla dzieci 2017

b)    lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

dladzieci2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z terminami podanymi w OPZ

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

radoslaw.szauer@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących  opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie