Wykonanie i dostarczanie 1.150 sztuk medali odlewanych na potrzeby imprezy Triathlon Gdańsk

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 1150 medali dla GOS zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Ofertę należy:

1)  złożyć w terminie: do dnia: 23.06.2017 do godz. 11:00

2)  złożyć w formie :

a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Medale odlewane dla GOS

b)  lub w formie elektronicznej w postaci pliku w formacie .pdf) przesłać na adres e-mail:

      medaletriathlon2017@sportgdansk.pl

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

 

Termin realizacji zamówienia:

a.      Triathlon do 03.07.2017 r.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

1.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

2)    odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu,

3)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4)    żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

2.  Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.  Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:

1)  drogą pisemną na adres MOSiR 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub

2)  drogą elektroniczną na adres:

marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych

marin.kulik@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia

4.  Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej MOSiR: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie