Usługa polegająca na wideofilmowaniu oraz przeprowadzeniu relacji na żywo podczas 56. Biegu Westerplatte w dniu 23.09.2018 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gdański Ośrodek Sportu (Zamawiający) niniejszym zawiadamia, że do realizacji w/w zamówienia publicznego wybrano, jako ofertę najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez:

MULTICAM VISION Marek Wojciechowski
Starogardzka 12/7
81-050 Gdynia
cena oferty (brutto): 53.300,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 00/1009

Oferta spełniła wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia propozycji ofertowej, oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert (cena).

Pismo dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty (.pdf 528 kB))