INFORMACJA

Gdański Ośrodek Sportu informuje, że w Opisie Przedmiotu zamówienia dotyczącego postępowania pn:

 • Remont oświetlenia mola w Gdańsku – Brzeźnie

nastąpiła aktualizacja w OPZ.

Aktualizacja dotyczy sposobu wykończenia powierzchni malowania jaka ma być naniesiona na słupy oświetleniowe. Powierzchnia matowa – 20%.

Data aktualizacji: 15.03.2017

ZAMAWIAJĄCY
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu
80-221 Gdańsk ul Traugutta 29

Ogłasza przetarg na:

 • Remont oświetlenia mola w Gdańsku – Brzeźnie

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane polegających na wykonaniu remontu oświetlenia mola w Gdańsku Brzeźnie zgodnie z przedmiarem robót, załączonym kosztorysem ofertowym oraz OPZ na warunkach określonych przez Zamawiającego.

Ofertę należy:

1) złożyć w terminie: do dnia: 20.03.2017 do godz. 12:00

2) złożyć w formie:
a) pisemnej (skrypt) przesłać lub dostarczyć na adres: 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, Sekretariat GOS (Ip.). Oferta winna być przesłana (dostarczona) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Remont oświetlenia MOLO GDAŃSK”.

Wybór oferty zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: cena – 100 %

Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania oferty:

1) Opis Przedmiotu Zamówienia

2) Wzór oferty

3) Przedmiar robót

Termin realizacji zamówienia: do 20.05.2017.

Termin związania ofertą: 30 dni licząc od upływu terminu składnia ofert.

Uwaga:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1) zmiany treści ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu
  2) odwołania ogłoszenia o przetargu lub warunków przetargu
  3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty
  4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 1. Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Pytania w sprawie zamówienia publicznego należy kierować:
  1) drogą pisemną na adres GOS 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29, lub
  2) drogą elektroniczną na adres:
  marek.lenard@sportgdansk.pl – w sprawach formalnych
  lukasz.iwanski@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
  waldemar.trznadel@sportgdansk.pl – w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia
 1. Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona: na stronie internetowej GOS: www.sportgdansk.pl w zakładce: menu: zamówienia publiczne do 30.000 euro; rozstrzygnięte postępowania.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie